honkaiimpactraidenmei 12/16/2023 6:30:28 AM
(x-1)(x+1)-x(x-4)=15